ចាប់អារម្មណ៍លើសេវាកម្មរបស់យើងទេ?

(852) 3173 5137

(852) 5287 3640

info@kmarketing.com.hk

អាសយដ្ឋានមកសួរសុខទុក្ខ

ហុងកុង
អាសយដ្ឋានការិយាល័យកណ្តាល

Room 5-6, Block E, 4/F,Hop Hing Industrial Building,702-704 Castle Peak Road,Lai Chi Kok, H.K.

អាស័យដ្ឋានប្រទេសកម្ពុជា
Unit 503 Level 5 #D15 Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Sen Sok, Phnom Penh City, Cambodia

អាស័យដ្ឋានហ្សុងសាន
Room 2405, Zhuxi Chuanggu, No. 152 Shengli Road, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong, China

 

សូមបំពេញក្នុងវាលដែលត្រូវការ។
សូមបំពេញក្នុងវាលដែលត្រូវការ។
សូមបំពេញក្នុងវាលដែលត្រូវការ។